EN /TH

บริษัท โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ ไทย จำกัด ให้ความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์และชิ้นงานที่ผลิตจากโรงงาน และส่งออกได้ดำเนินการผลิต
และตรวจสอบตามขั้นตอนที่ผู้ออกแบบ ได้กำหนดไว้ทุกประการ รวมทั้งสนองความต้องการของลูกค้า และตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้งาน เราจะดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดการด้านคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ ให้มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง